«Р — дыбысы мен әрпі»

Атырау облысы Атырау қаласы

29 «Нұрсая» бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

Жетекшісі: Есмұханова Бибігүл Мұхитқызы

Сабақтың тақырыбы: «Р — дыбысы мен әрпі»

Ұйымдастырылған оқу қызметі: «Коммуникация»

Білімсаласы: Сауаташужәнежазу

Тақырыбы: «Р дыбысыжәнеәрпіментаныстыру»

Мақсаты:

Білімділігі: Дыбыстар,әріптертуралытүсініктерінкеңейтетүсу,сипаттамаберу,дыбысқасөздеройлартабу,жаңадыбыстар мен әріптімеңгеру.

Дамытушылығы: тілдікжаттығулар мен буынұйқастарарқылыбілімділіктеріндамыту,

Тәрбиелігі: бір-бірінекөмектесуге,достыққатәрбиелеу.

Әдіс-тәсілі: СТО, сұрақ-жауап,дидактикалықойындар, тақтаменжұмыс, «Постер»,кубизм, жаңылтпаш, буынұйқасайту.

Көрнекілігі: телескоп құралы, плакаттар,суреттер,жұмысдәптері,бояу,әріптер,тақта.

Полингвальдыкомпонент: раушан- роза, rose

Биллингвальды компонент: зымыран-ракета,шар-шарик,қар-снег,жолбарыс-тигр

Жүрубарысы: 1-Ұйымдастырушылық бөлім:

Балаларзалғакіріп,жартышеңбербоптұрады, амандасады.

Үлкенге де сіз

Кішіге де сіз

Құрметпен бас иеміз

Иіліпсәлембереміз

Сәлеметсізбе! Здраствуйте! Goodmoorning!

Балаларкеріайналып, тақтағақараптұрады.

Тәрбиеші: -Балаларалдарыңдатұрғанқұрылғы телескоп депаталады.Бұндайтелескоппенаспанденелерін,ғарыштыбақылайды.Сендертелескоптыкөрдіңдерме?

-Иә,теледидарданкөрдік.

Ендеше,телескоптанғарыштыбақылапкөрейік.

Балаларкезектесіптелескоптанэкранғақарайды. Әр бала қарағансайынэкраннан слайд арқылығаламшарларөзгеріпкөрініпотырады.

А) Нұрбақыт- мен ғарыштыкөріптұрмын

Ә) Нұралы- Мен ғаламшарлардыкөрдім

Б) Абай- Мен бес ғаламшардыкөрдім

В) Амира- Мен әріптерғаламшарынкөрдім

Тәрбиеші: -Бізгесоңғыкөрінгенқандайғаламшарекен?

Балалар: -Әріптерғаламшары.

Тәрбиеші: -Бізәріптердіқандайоқуқызметіндеөтетінбіз?

Балалар:-Әріптердісауаташуоқуқызметіндеөтеміз.

2-Негізгі бөлім:

Тәрбиеші: -Жақсыендіөзорындарыңаотырыңдар.Мынатақтадағысуреткеқарайық,некөріптұрмыз?

Балалар: -қасқыр,ит,қоңыз,жылан,маса,..

Тәрбиеші: — Осылардыңдыбысынсалыпкөрейік.

Қасқыр-уууууу, ит-ыррр, жылан- сссс, қоңыз- жжжж, маса- зззззз.

Сонда жануарлардың, жәндіктердіңөздыбыстарыболадыекен,бізадамдар да дыбыстаймыз.дыбыстанбуын,сөз, одансөйлемқұрапайтамыз.

(Балаларменсұрақ-жауапәдісібойыншажұмыс)

— Дыбыстарайтылуыбойыншанешегебөлінеді?

— Дыбыстарекігебөлінеді.

— Қандайболып?

— Дауыстыжәнедауыссызболып.

-Дауыстыдыбыстарқалайайтылады?

-Дауыстыдыбыстареркін,ашық,кедергігеұшырамайайтылады.

-Қандайтүстітекшеменбелгілейміз?

-Дауыстыдыбыстықызылтекшеменбелгілейміз.

-Ал дауыссыздыбыстарқалайайтылады?

-Дауыссыздыбыстаркедергігеұшырап, тамақтықырнап, тілімізқозғалып, тісімізгетиіпайтылады.

-Қандайтүстітекшеменбелгілейміз?

-Дауыссыздыбыстыкөктекшеменбелгілейміз.

-Дыбыстардыңтаңбалануын не дейміз?

-Оны әріпдейміз.

-Әріптерқайдаорналасқан?

-Әріптерәліпбидеорналасқан.

-Әріптер мен дыбыстардыңайырмашылығықандай?

-Әріптердікөреміз,жазамыз,оқимыз.Дыбыстардыайтамыз,естиміз.

-Бізқандайдыбыстардытанып,үйрендік?

— «А», «Т», «Н», «Ғ» дыбыстарынүйрендік.

-Ендешемынакубиктерденөзімізүйренгенәріптердітауыпайтамыз.

(Балаларкубиктерденқарап,танысәріптерінтауыпайтады.)

Дидактикалықойын: «Тез ойласөзойла»

Мақсаты: балалардыңойлауқабілеттерінжетілдіреотырып, шапшаңдыққаүйрету.

Шарты: Дыбысынайтуарқылыкубиктенәріпті табу жәнесоләріпке не дыбысқасөзойлапайту. А- ана,апа,ата,аяла,ағаш,алма,ананас,алақан,автобус,апельсин, Алматы,Астана,Атырау, Айдана,Аңсар,Амира,Абай….

Т- тас,тіл, тіс,тақия,тасбақа,трактор,танк,темір,табиғат…

Н- нан,нар,Нағима,Нұрсұлтан,..

Ғ- ғалым,ғылым, ғаламшар,ғаламтор,ғарышкер,Ғани,Ғалия…

Тәрбиеші. –Жарайсыңдар,балалар, ендітіліміздіжаттықтырып,буынұйқастарайтайық.Менбуынайтамын ,сендерүшсөзденжалғастырасыңдар.

Ма-ма-ма- дәмдіқызылалма

На-на-на- сатыпалдымшана

Ра-ра-ра- шашыңдыөзің тара

Ша-ша-ша- әжемтоқидыалаша

Қа-қа-қа- бақылдайдыбақа

Ла-ла-ла- ойнапжүр бала

Са-са-са- ұшыпжүрмаса…

Осы кездежеңіләуенменкүтпегенқонақкіреді. Оламандасып, өзінГүлХаншайымымындептаныстырады. Қолындаәдемігүлдері бар.

-Қошкелдің, ГүлХаншайымы! Гүлдеріңізөтеәдеміекен.

-Иәменіңгүлдерімөтеәдемі,онысендергесыйлауғакелдім.

-Көпрахмет.Бізбұлгүлдітанимыз, атауын да білеміз.Балаларгүлдіңқазақша,орысша,ағылшыншаатауларынайтыпберейік.

-Раушан, роза, rose

-Балаларбайқадыңдарма,үштілдеайтсақ та бірдыбыстанбасталыптұрғой.

Балаларқайталапайтып, қандайдыбысекенінайтады.

-Р- дыбысы- дауыссыздыбыс, айтылукезіндетілдірілдейді,Көпбалалардыңтілікелебермейтіндіктентілдікжаттығуларжасаукерекболады. Біз де екітілдікжаттығужасапалайық.

«Инеше»-ауыздыашып, тілдіалғашығарып, сүйірлеп, қозғалтамыз.10-15 сек ұстаптұрукерек.

«Аттоқылдапкеледі»-ауыздыкеңашып,тілдітаңдайғажапсыру-айырунемесетаңдайқағу.

Жарайсыңдар, енді Р-дыбысынакелетінсөзеройлаптабайық,

-Раушан, робот, радио

-ара,домбыра,арыстан,жолбарыс,зымыран

-шар, қар, қолшатыр

Енді «Постер» әдісібойыншажұмысжүргізейік,тақтадаүшбөліксызылған.

Р
Р
Р

Әрбөліктіңтұсынасәйкессуреттердітауыпорналастырамыз.

1- Р-сөздіңбасындакелетін

2- р- сөздіңортасындакелетін

3- р-сөздіңсоңындакелетін

(Балалартапсырманыжақсыорындайды.)

Р-дыбысынбекітуүшінмынадайойынойнайық. «Буынғадыбысқос»

Мен буындарайтамын,балалар р-дыбысынқосыпсөзшығарады.

Ба—бар,бе—бер,ша- шар,ше- шер,қа-қар, ке-кер, бо-бор,қо-қор,со-сор, зо-зор, бұ-бұр, сұ-сұр, та-тар, те-тер, за-зар, зе-зер,на-нар, ла-лар,

Балаларағылшынәніменсергітусәтінорындайды.

ГүлХаншайымы: -Қандайкереметбілімдібалалар.Менсендерденкөпнәрсеүйренгендейболдым.

Тәрбиеші: -ГүлХаншайымы: балаларменбіргежаңылтпашайтыпқараңыз.

1 -Омартағабалаларбарар

Балалардыараларталар.

2 -Ара-ара-аралар

Орманныңбойынаралар

Гүлденсорып бал алар

Бал тәттіғойбалалар.

3 -Ала қарғаларғақарақарғаларүйір

Қарақарғаларға ала қарғаларүйір.

(Жаңылтпаштыбалаларданқайталапсұрау)

ГүлХаншайымықоштасыпшығыпкетеді.

Тәрбиеші: -Балаларендіжұмысдәптеріміздіашайық.Солжақпарақтағыүшіншітапсырмағақараймыз, тапсырманыорындаймыз.

-Берілгенсуреттердіатап, құрамында р-дыбысыкездесетінсуреттібелгілейміз.

Тапсырманыорындапболғасын,жұмысдәптердіжауыпқояды.

Р- дыбысыныңтаңбасынсаусақпенауадажазыпкөрейік.Олүшіноңқолдарыңныңсұқсаусағынбірнүктегеқоямыз, жоғарыжүргіземіз,оңғасызамыз,төменсызамыз,солғасызамыз.

Ендіалдарыңдатұрғантаяқшалардан Р –әрпінсалыпқұрастырайық.

(Балалардыаралапжұмыстарынқарау)

3-Қорытынды бөлім:

1) Балаларғасұрақтарқоюарқылыжауаптаралу.

-Қандайоқуқызметіболды?

Сауаташу,жазу

-Қандайдыбыспен ,әріппентаныстық?

Р-дыбысымен

-Р- қандайдыбыс?

Дауыссыздыбыс,сөздіңбасында,ортасында, соңындакеледі.

-Р-дыбысықалайайтылады?

Тілдідірілдеп,қозғалтыпайтылады.

-Р-дыбысынасөздерайт?

Раушан, робот,радио

2) Балалардымадақтау

Бүгінгіоқуқызметіөздеріңеұнаған не ұнамағаныналдарыңдатұрғанкішкенесмайликтерарқылыбілдірулеріңеболады.

Ал мен үшінбәрің де өтежақсы,белсендіқатынастыңдар.

Соныменбізәліпбидегі Р-дыбысы мен әрпінөзімізгебағындырдық.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.